DM1600VHFA MOTOROLA Emisora Analogica actualizable a digital VHF 136-1

DM1600VHFA MOTOROLA Emisora Analogica actualizable a digital VHF 136-174 Mhz.160 Canales. 68326
Producto disponible.

DM1600VHFA

DM1600VHFA MOTOROLA Emisora Analogica actualizable a digital VHF 136-174 Mhz.160 Canales.

 

 

DM1600VHFA MOTOROLA Emisora Analogica actualizable a digital VHF 136-174 Mhz.160 Canales.

 

Caracteristicas

  • DM1600VHFA MOTOROLA Emisora Analogica actualizable a digital VHF 136-174 Mhz.160 Canales.